Онлайн Курсове по Програмиране за Деца и юноши

Какво ще научим в курса Основи на SQL?

Първо нека кажем, че SQL е език за управление на бази от данни. Намира голямо приложение при бази данни с релационни модели.

SQL е съкращение от Structured Query Language.

В курсa Основи на SQL ще научим как да пишем заявки, които извличат и обработват информация от базите данни.

Информацията в SQL се подрежда в таблици. В курса ще научим, как се наричат редовете и колоните на таблиците и каква е тяхната роля.

Ще Ви издам една малка тайна – когато пишем заявки в SQL е удобно да използваме знака * – означава „всичко“.

В курсa Основи на SQL ще работим с реални таблици – ще извеждаме информация от цялата таблица, само от една една колона или един ред. Ще сортираме информация. С оператора ORDER BY по подразбиране сортираме във възходящ ред, а с оператора DESC ще сортираме в низходящ ред. Ще използваме WHERE, за да селектираме всички записи, които отговарят на дадено условие.

В курсa Основи на SQL ще се запознаем още и с ключовата дума BETWEEN. Използваме я, ако искаме да селектираме данни от колона, които варират в определени граници.

Трябва много да внимаваме с използването на DELETE * FROM, защото това ще изтрие цялата информация в таблицата.

Разбира се, както и в другите курсове от пътеката Web developer, ще разработим и проекти.